ပင်လုံတက္ကသိုလ်

ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးများ

၁။ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ နှစ်စဉ် ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးဆုများ ချီးမြှင့်လျှက် ရှိပါသည်။

၂။ ပင်လုံတက္ကသိုလ် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် (နေ့သင်တန်း)တွင် ဒုတိယနှစ် သင်တန်းနှင့်အထက် ပညာသင်ဆုရရှိသူ (၂၉)ဦးရှိပါသည်။

၃။ ပင်လုံတက္ကသိုလ် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် (နေ့သင်တန်း)တွင် ပထမနှစ်သင်တန်း ပညာသင်ဆုရရှိသူ (၂၁)ဦးရှိပါသည်။