ပင်လုံတက္ကသိုလ်

ကျောင်းစည်းကမ်းများ

တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်လမ်းညွန်စာအုပ်တွင် ဖော်ပြပါရှိထားပါသည်။

အပိုင်း(ဂ) စာမေးပွဲတွင် မသမာသောနည်းအသုံးပြုဖြေဆိုခြင်းအတွက် အရေးယူခြင်း

အပိုင်း (ဃ) စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာပြစ်မှု၊ပြစ်ဒဏ်များနှင့် အခါအားလျော်စွာ မိမိတက္ကသိုလ်မှ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ထုတ်ပြန်ထားသည့် စည်းကမ်းများကိုလည်း လိုက်နာကြရပါမည်။