ပင်လုံတက္ကသိုလ်

ဂုဏ်ထူးဘွဲ့သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများ

ပင်လုံတက္ကသိုလ် (၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်)

ပထမနှစ် (ဂုဏ်ထူးတန်း)

Subjects Module No Name of Module
English Eng- 3002 English
Myanmar မ- ၃ဝ၁ဝ မြန်မာစာ
Myanmar Paper I မ- ၃၂၀၆ ဝတ္ထု (၂)
English Paper I Eng- 3208  Short Stories & The Novel
Geography Paper I Geog 3207 Biogeography
Philosophy Paper I Phil- 3207 Eastern Aesthetics
Chemistry Paper I Chem- 3207 Inorganic Chemistry II
Physics Paper I Phys- 3202 Electronics
Mathematics Paper I Math- 3207 Analysis II
Zoology Paper I Zool- 3211 Elementary Physiology
Botany Paper I Bot- 3207 Cell Biology
Geology Paper I Geol- 3208 Igneous Petrology II
Myanmar Paper II မ- ၃၂၀၇ ကဗျာ (၂)
English Paper II Eng- 3209  Poetry & Drama
Geography Paper II Geog- 3208 Urban Geography
Philosophy Paper II Phil- 3208 Advanced Logic II
Chemistry Paper II Chem- 3208 Physical Chemistry II
Physics Paper II Phys- 3204 Nuclear Physics
Mathematics Paper II Math- 3208 Linear Algebra III
Zoology Paper II Zool- 3212 Parasitology
Botany Paper II Bot- 3208 Advanced Genetics
Geology Paper II Geol- 3209 Sedimentary Petrology II
Myanmar Paper III မ- ၃၂၀၈ ဘာသာစကား (၂)
English Paper III Eng- 3210  Syntactic Theory-1
Geography Paper III Geog 3209 Economic Geography II
Philosophy Paper III Phil- 3209 Philosophy of History II
Chemistry Paper III Chem- 3209 Organic Chemistry II
Physics Paper III Phys- 3206 Classical Mechanics
Mathematics Paper III Math- 3209 Mechanics
Zoology Paper III Zool- 3213 Entomology
Botany Paper III Bot- 3209 Plant Physiology II
Geology Paper III Geol- 3210 Invertebrate Paleontology II
Myanmar Paper IV မ- ၃၂၀၉ ဘာသာဗေဒ၊သဒ္ဒဗေဒ (၂)
English Paper IV Eng- 3211 Translation & Interpretation-2
Geography Paper IV Geog- 3210 Inferential Statistics in Geography
Philosophy Paper IV Phil- 3210 Myanmar Cultrue and Myanmar Ways of Thinking II
Chemistry Paper IV Chem- 3210 Analytical Chemistry II
Physics Paper IV Phys- 3208 Electromagnetic Wave Theory
Mathematics Paper IV Math- 3210 Probability and Statistics
Zoology Paper IV Zool- 3214 Mendelian Genetics
Botany Paper IV Bot- 3210 Applied Ecology
Geology Paper IV Geol- 3211 Field Training Course
Myanmar Paper V မ- ၃၂၁၀ ကမ္ဘာ့စာပေနိဒါန်း၊ဘာသာပြန်၊သုတေသနလက်တွေ့
English Paper V Eng- 3212 Communicative Skills -6
Geography Paper V Geog- 3211 Cultural Geography
Philosophy Paper V Phil- 3212 Applied Ethics
Chemistry Paper V Chem- 3211 Environmental Chemistry
Physics Paper V Phys- 3210 Mathematical Physics
Mathematics Paper V Math- 3211 Complex Variables II
Zoology Paper V Zool- 3215 Toxicology
Botany Paper V Bot- 3211 Biochemistry I
Geology Paper V Geol- 3212 Principles of Geochemistry
ပင်လုံတက္ကသိုလ် (၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်)

ဒုတိယနှစ် (ဂုဏ်ထူးတန်း)

Subjects Module No Name of Module
English Eng- 4002 English
Myanmar မ- ၄၀၁၀ မြန်မာစာ
Myanmar Paper I မ- ၄၂၀၆ ပြဇာတ်
English Paper I Eng- 4209 Public Speaking & Presentation Skills
History Paper I Hist- 4206 Myanmar Historiography II
Chemistry Paper I Chem- 4207 Inorganic Chemistry IV
Physics Paper I Phys- 4202 Electronics
Mathematics Paper I Math- 4207 Analysis IV
Botany Paper I Bot- 4207 Applied Ecology
Myanmar Paper II မ- ၄၂၀၇ ဇာတိမာန်စာပေ
English Paper II Eng- 4210 Poetry & Drama
History Paper II Hist- 4207 Myanmar Historical Literature II
Chemistry Paper II Chem- 4208 Physical Chemistry IV
Physics Paper II Phys- 4204 Nuclear Physics
Mathematics Paper II Math- 4208 General Topology I
Botany Paper II Bot- 4208 Plant Biotechnology
Myamar Paper III မ- ၄၂၀၈ ဘာသာစကား(၂)
English Paper III Eng- 4211 Syntactic Theory-3 & Introduction to Discourse Analysis
History Paper III Hist- 4208 Contemporary Southeast Asia II
Chemistry Paper III Chem- 4209 Organic Chemistry IV
Physics Paper III Phys- 4206 Quantum Mechanics
Mathematics Paper III Math- 4209 Abstract Algebra I
Botany Paper III Bot- 4209 Applied Microbiology
Myanmar Paper IV မ- ၄၂၀၉ ဘာသာဗေ၊ သဒ္ဒဗေဒ(၂)
English Paper IV Eng- 4212 Translation & Interpretation-4
History Paper IV Hist- 4209 Modern Middle East II
Chemistry Paper IV Chem- 4210 Analytical Chemistry IV
Physics Paper IV Phys- 4208 Condensed Matter Physics
Mathematics Paper IV Math- 4210 Hydromechanics
Botany Paper IV Bot- 4210 Biostatistics
Myanmar Paper V မ- ၄၂၁၀ သုတေသနလက်တွေ့၊မြန်မာဒေသိယစကားများ(၂)
English Paper V Eng- 4214 Communicative Skills-8
History Paper V Hist- 4210 International Relations since 1945 II
Chemistry Paper V Chem- 4211 Introduction to Nanoscience
Physics Paper V Phys- 4210 Theoretical Physics
Mathematics Paper V Math- 4211 Stochastic Process II
Botany Paper V Bot- 4211 Molecular Biology
ပင်လုံတက္ကသိုလ် (၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်)

တတိယနှစ် (ဂုဏ်ထူးတန်း)

Subjects Module No Name of Module
English Paper I Eng- 5209 English Literature-16
Chemistry Paper I Chem- 5207 Inorganic Chemistry VI
Physics Paper I Phys- 5202 Electronics
Mathematics Paper I Math- 5207 Analysis VI
Zoology Paper I Zool- 5207 Physiology
English Paper II Eng- 5210 Intercultural Communication-2
Chemistry Paper II Chem- 5208 Physical Chemistry VI
Physics Paper II Phys- 5204 Nuclear Physics
Mathematics Paper II Math- 5208 General Topology III
Zoology Paper II Zool- 5208 Immunology
English Paper III Eng- 5211 Introduction to Stylistics & Pragmatics
Chemistry Paper III Chem- 5209 Organic Chemistry VI
Physics Paper III Phys- 5206 Quantum Mechanics
Mathematics Paper III Math- 5209 Abstract Algebra III
Zoology Paper III Zool- 5209 Evolution
English Paper IV Eng- 5212 English in the Media
Chemistry Paper IV Chem- 5210 Analytical Chemistry VI
Physics Paper IV Phys- 5208 Materials Science
Mathematics Paper IV Math- 5210 Hydrodynamics II
Zoology Paper IV Zool- 5210 Paleontology
English Paper V Eng- 5214 Communicative Skills-10
Chemistry Paper V Chem- 5211 Nuclear Chemistry II
Physics Paper V Phys- 5210 Electromagnetic Wave Theory
Mathematics Paper V Math- 5211 Graph Theory
Zoology Paper V Zool- 5211 Biotechnology
English Paper VI Eng- 5216 English for Hospitality & Tourism-2
Chemistry Paper VI Chem- 5212 Nanochemistry
Physics Paper VI Phys- 5212 Mathematical Physics
Mathematics Paper VI Math- 5212 Qualitative Theory of Ordinary Differential Equations II
Zoology Paper VI Zool- 5212 Biometry
ပင်လုံတက္ကသိုလ် (၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်)

အထူးတန်း

Subjects Module No Name of Module
Myanmar Paper I မ- ၅၁ဝ၇ စကားပြေ (၂)
Geography Paper I Geog- 5207 Advanced Climatology
Philosophy Paper I Phil- 5207 Issues in Chinese Philosophy
Law Paper I Law- 5107 Law of Evidence II
Chemistry Paper I Chem- 5207 Inorganic Chemistry VI
Mathematics Paper I Math- 5207 Analysis VI
Myanmar Paper II မ- ၅၁ဝ၈ ကဗျာ
Geography Paper II Geog- 5208 Hydrology
Philosophy Paper II Phil- 5208 Issues in Western Philosophy II
Law Paper II Law- 5108 Shipping Law II
Chemistry Paper II Chem- 5208 Physical Chemistry VI
Mathematics Paper II Math- 5208 General Topology III
Myanmar Paper III မ- ၅၁ဝ၉ ရသ/စာပေသဘောတရား၊စာပေဝေဖန်ရေး (၂)
Geography Paper III Geog- 5209 Transportation Geography
Philosophy Paper III Phil- 5209 Philosophy of Education II
Law Paper III Law- 5109 Civil Litigation
Chemistry Paper III Chem- 5209 Organic Chemistry VI
Mathematics Paper III Math- 5209 Abstract Algebra III
Myanmar Paper  IV မ- ၅၁၁ဝ ဘာသာစကား(၄)(ကျောက်စာ၊မင်စာ၊ပျူ)
Geography Paper IV Geog- 5210 Spatial Analysis
Philosophy Paper IV Phil- 5210 Topics in Buddhism II
Law Paper IV Law- 5110 Constitutions of ASEAN Countries
Chemistry Paper IV Chem- 5210 Analytical Chemistry VI
Mathematics Paper  IV Math- 5210 Hydrodynamics II
Myanmar Paper  V မ- ၅၁၁၁ ဘာသာစကား(၅)(အရေးရုပ်သွင်ဗေဒ၊ ဟန်ဗေဒ)
Geography Paper V Geog- 5211 Geospatial Technology;Geographic Information Systems
Philosophy Paper V Phil- 5211 Ethics of Virtue II(Aristotle)
Law Paper V Law- 5211 Law of Commercial Arbitration
Chemistry Paper V Chem- 5211 Nuclear Chemistry II
Mathematics Paper V Math- 5211 Graph Theory
Myanmar Paper  VI မ- ၅၁၁၂ ဘာသာစကား(၆)(လူမှုဘာသာဗေဒ၊ လက်တွေ့အတ္ထဗေဒ၊
သုတေသနလက်တွေ့)
Geography Paper VI Geog- 5212 Geography of Tourism
Philosophy Paper VI Phil- 5212 Selected Philosophical Writings II
Chemistry Paper VI (CC) Chem- 5212 Nanochemistry
Mathematics Paper VI Math- 5212 Qualitative Theory of Ordinary Differential Equations II