ပင်လုံတက္ကသိုလ်

သင်ကြားရေးဌာန

ဌာနဝန်ထမ်းများ

ရာထူး ဦးရေ
Branch Clerk 2
Laboratory Technician (2) 6
Senior Typist 1
Laboratory Technician (3) 2
Upper Department Clerk 1
General Worker 1

ဆက်သွယ်ရန်

 ၀၈၁-၃၀၀၄၅၄
 ၀၈၁-၃၀၀၄၅၁

 techingdepartment@upanglong.edu.mm