ပင်လုံတက္ကသိုလ်

အားကစားဌာန

ဌာနဝန်ထမ်းများ

ရာထူး ဦးရေ
အရာရှိ (အားကစား)

ဆက်သွယ်ရန်

 ၀၈၁-၃၀၀၄၅၄
 ၀၈၁-၃၀၀၄၅၁

 sportsdepartment@upanglong.edu.mm