ပင်လုံတက္ကသိုလ်

စာကြည့်တိုက်ဌာန

ဌာနဝန်ထမ်းများ

ရာထူး ဦးရေ
Branch Clerk 1
Accountant (3) 1
Upper Department Clerk 1

ဆက်သွယ်ရန်

 ၀၈၁-၃၀၀၄၅၄
 ၀၈၁-၃၀၀၄၅၁

 librarydepartment@upanglong.edu.mm