ပင်လုံတက္ကသိုလ်

ပထဝီဝင်ဌာန

ရည်ရွယ်ချက်

 • The Department of Geography has formulated its vision that reflects higher education outcomes as well as the needs of stakeholders.

ပထဝီဝင်သင်ရိုးညွှန်းတမ်း

 • Physical Geography/Climatology
 • Map Work and Basic Techniques I/II
 • Integrated Human Geography/Environmental Geography
 • Geography of Developing Countries/Geography of Developed Countries  
 • Surveying and Map Projections/Cartography and Topographic Map Reading
 •  Fundamentals of Remote Sensing/Fundamentals of Geographic Information System
 • Soils Geography/Biogeography
 • Geography of Settlement/ Urban Geography
 • Economic Geography I/II
 • Descriptive Statistics in Geography / Inferential Statistics in Geography
 • Geography of World Regions/Cultural Geography
 • Geomorphology I/II
 • Political Geography I/II
 • Geography of Myanmar I/II
 • Agricultural Geography/Manufacturing Geography
 • Application of Geospatial Technology in Geographical Analysis / Research Methodology in Geography and Field Training 
 • The Nature and Philosophy of Geography/Advanced Climatology
 • Oceanography / Hydrology
 • Population Geography /Transportation Geography
 • Natural Resource Management and Conservation / Spatial Analysis
 • Geospatial Technology: Remote Sensing / Geospatial Technology: Geographic Information Systems
 • Natural Hazard and Problems/Geography of Tourism
 • Development of Geographic Thought / Environmental Studies
 • Economic Geography / Regional Analysis
 • Human Geography /Political Geography
 • Research Techniques in Geography and Field Training I/II

ဆက်သွယ်ရန်

ပင်လုံတက္ကသိုလ်

လွိုင်လင်ခရိုင်၊ လွိုင်လင်မြို့နယ်၊ ပင်လုံမြို့၊
ဟဲနန်း ကျေးရွာအုပ်စု၊
ပင်လုံလဲချား လမ်းမအနီး

 ၀၈၀-၃၀၀၄၅၄
 ၀၈၀-၃၀၀၄၅၁
info@upanglong.edu.mm

Mon – Fri 9:00A.M. – 4:00P.M.

ပထဝီဝင်ဌာန အဖွဲ့ဝင်များ

ဒေါက်တာမင်းလွင်

ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး
minlwin@upanglong.edu.mm
ရာထူး ဦးရေ
ပါမောက္ခ
တွဲဖက်ပါမောက္ခ
ကထိက
လက်ထောက်ကထိက
နည်းပြ/ သရုပ်ပြ

ပထဝီဝင်ဌာန၏ ဆောင်ရွက်မှုများ

ပထဝီဝင်သင်ကြားခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ

The purpose of geography is to provide “ A view of the whole” earth by mapping the location of places.

ဆက်သွယ်ရန်

၀၈၀-၃၀၀၄၅၄
၀၈၀-၃၀၀၄၅၁

 geographydepartment@upanglong.edu.mm