ပင်လုံတက္ကသိုလ်

ငွေစာရင်းဌာန

ဌာနဝန်ထမ်းများ

ရာထူး ဦးရေ
Head of Department 1
Head of Division 1
Head of Branch 3
Branch Clerk (Store) 1
Branch Clerk 1
Store Keeper (2) 2
Accountant (2) 4
Accountant (3) 3
Register Controller 1

ဆက်သွယ်ရန်

 ၀၈၁-၃၀၀၄၅၄
 ၀၈၁-၃၀၀၄၅၁

 financedepartment@upanglong.edu.mm