ပင်လုံတက္ကသိုလ်

အင်္ဂလိပ်စာဌာန

ရည်ရွယ်ချက်

  • To upgrade the English Language Skills of the students and to produce graduates who are proficient in English and who can appreciate English literature.

အင်္ဂလိပ်စာသင်ရိုးညွှန်းတမ်း

ပထမနှစ်ဝက်

No. Class Module No. Module Names
1 1st Year Eng-1001 Compulsory English
    Eng-1101 English Literature – 1 (Prose & Short Stories)
    Eng-1102 English Literature – 2 (Poetry & Drama)
    Eng-1103 Communicative Skills – 1
 
2 2nd year Eng-2001 Compulsory English
    Eng -2101 English Literature – 5 (Prose & Short Stories)
    Eng -2102 English Literature – 6 (Poetry & Drama)
    Eng -2103 English Language Studies – 1 (Phonology)
    Eng -2104 Communicative Skills – 3
 
3 3rd year Eng-3001 Compulsory English
    Eng- 3101 English Literature – 9 (Short Stories & The Novel)
    Eng- 3102 English Literature – 10 (Poetry & Drama)
    Eng- 3103 English Language Studies – 3 (Syntactic Theory – 1)
    Eng- 3104 Translation & Interpretation –1
    Eng-3105 Communicative Skills – 5
 
4 4th year Eng-4001 Compulsory English
    Eng- 4101 Public Speaking & Presentation Skills
    Eng -4102 English Literature – 13 (Poetry & Drama)
    Eng -4103 English Language Studies – 5 (Syntactic Theory -3 & Discourse Analysis)
    Eng -4104 Translation & Interpretation – 3
    Eng-4106 Communicative Skills – 7
 
5 H-1 Eng-3001 Compulsory English
    Eng – 3201 English Literature –9 (Short Stories & The Novel)
    Eng- 3202 English Literature – 10 (Century Poetry & Drama)
    Eng- 3203 English Language Studies -3 (Syntactic Theory – 1)
    Eng- 3204 Translation & Interpretation – 1
    Eng- 3205 Communicative Skills – 5
 
6 H-2 Eng- 4001 Compulsory English
    Eng- 4201 Public Speaking & Presentation Skills
    Eng- 4202 English Literature – 13 (Poetry & Drama)
    Eng- 4203 English Language Studies – 5 (Syntactic Theory 3 & Discourse Analysis)
    Eng- 4204 Translation & Interpretation – 3
    Eng- 4206 Communicative Skills – 7
 
7 H3 & Q Eng- 5201 English Literature – 15
    Eng- 5202 Intercultural Communication – 1
    Eng- 5203 English Language Studies – 7 (Stylistics & Pragmatics)
    Eng- 5204 Effective Negotiating & Effective Meetings
    Eng- 5216 Communicative Skills – 9
    Eng- 5218 English for Hospitality and Tourism-1
 
8 MA I Eng- 611 Grammar and Syntax
    Eng- 612 Sociolinguistics and Discourse Analysis
    Eng- 613 Thematic Studies – 1
    Eng- 614 Methodology
       
9 MA II Eng-631 Developing language and Literary Skills
    Eng-632 Syllabus Design
    Eng-633 Thematic Studies -2
    Eng-634 Assessment

 

ဒုတိယနှစ်ဝက်

No. Class Module No Module Names
1 1st Year Eng-1002 (Compulsory) English
    Eng-1104 English Literature – 3 (19th & 20th Century Prose & 20th Century Short Stories)
    Eng-1105 English Literature – 4 (20th Century Poetry & Drama)
    Eng-1106 Communicative Skills – 2
       
2 2nd year Eng-2002 (Compulsory) English
    Eng -2105 English Literature – 7 (16th  to 20th Century Prose & 19th & 20th Century Short Stories)
    Eng -2106 English Literature – 8 (19th & 20th Century Poetry & Drama)
    Eng -2107 English Language Studies – 2 (Introduction to English Phonology)
    Eng -2108 Communicative Skills – 4
       
3 3rd year Eng -3002 (Compulsory) English
    Eng- 3108 English Literature – 11 (19th & 20th Century Short Stories & The Novel)
    Eng- 3109 English Literature – 12 (18th & 19th Century Poetry & Drama)
    Eng- 3110 English Language Studies – 4 (Syntactic Theory – 1)
    Eng- 3111 Translation & Interpretation – 2
    Eng-3112 Communicative Skills – 6
       
4 4th year Eng -4002 (Compulsory) English
    Eng- 4109 Public Speaking & Presentation Skills
    Eng -4110 English Literature – 14 (17th  & 18th Century Poetry & Drama)
    Eng -4111 English Language Studies – 6 (Syntactic Theory 3 & Introduction to Discourse Analysis)
    Eng -4112 Translation & Interpretation – 4
    Eng-4114 Communicative Skills – 8
       
5 H-1 Eng- 3002 (Compulsory) English
    Eng – 3208 English Literature – 11 (19th & 20th Century Short Stories & The Novel)
    Eng- 3209 English Literature – 12 (18th & 19th Century Poetry & Drama)
    Eng- 3210 English Language Studies – 4 (Syntactic Theory – 1)
    Eng- 3211 Translation & Interpretation – 2
    Eng- 3212 Communicative Skills – 6
       
6 H-2 Eng- 4002 (Compulsory) English
    Eng- 4109 Public Speaking & Presentation Skills
    Eng- 4110 English Literature – 14 (17th & 18th Century Poetry & Drama)
    Eng- 4111 English Language Studies – 6 (Syntactic Theory 3 & Introduction to Discourse Analysis)
    Eng- 4112 Translation & Interpretation – 4
    Eng- 4114 Communicative Skills – 8
       
7 H3& Q Eng- 5209 English Literature – 16
    Eng- 5210 Intercultural Communication – 2
    Eng- 5211 English Language Studies – 8 (Introduction to Stylistics & Pragmatics)
    Eng- 5212 English in the Media
    Eng- 5214 Communicative Skills – 10
 
8 MA-I Eng- 621 Research Methodology
    Eng- 622 Error Analysis and Psycholinguistics
    Eng- 623 Literary Theories
    Eng- 624 Stylistics and Semantics

 

ဆက်သွယ်ရန်

ပင်လုံတက္ကသိုလ်

လွိုင်လင်ခရိုင်၊ လွိုင်လင်မြို့နယ်၊ ပင်လုံမြို့၊
ဟဲနန်း ကျေးရွာအုပ်စု၊
ပင်လုံလဲချား လမ်းမအနီး

 ၀၈၀-၃၀၀၄၅၄
 ၀၈၀-၃၀၀၄၅၁
info@upanglong.edu.mm

Mon – Fri 9:00A.M. – 4:00P.M.

အင်္ဂလိပ်စာဌာန အဖွဲ့ဝင်များ

ဒေါ်ပိုပိုဇော်

တွဲဖက်ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး
popozaw@upanglong.edu.mm
ရာထူး ဦးရေ
ပါမောက္ခ
တွဲဖက်ပါမောက္ခ
ကထိက
လက်ထောက်ကထိက
နည်းပြ/ သရုပ်ပြ

အင်္ဂလိပ်စာဌာန၏ ဆောင်ရွက်မှုများ

အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ

English is the most commonly spoken language in the world. Studying English can give better job opportunities. English is the language of social media and the internet. If we have a good command of English, we can use them easily. And English is one of the most important languages for business. Moreover, with English, we can appreciate all over the world.

ဆက်သွယ်ရန်

၀၈၀-၃၀၀၄၅၄
၀၈၀-၃၀၀၄၅၁

 englishdepartment@upanglong.edu.mm