ပင်လုံတက္ကသိုလ်

အဝေးသင်ဌာန

ဌာနဝန်ထမ်းများ

ရာထူး ဦးရေ
Head of Branch 1
Office Superintendent 1
Branch Clerk 4
Register Controller 2

ဆက်သွယ်ရန်

 ၀၈၁-၃၀၀၄၅၄
 ၀၈၁-၃၀၀၄၅၁

 distancelearningdepartment@upanglong.edu.mm