ပင်လုံတက္ကသိုလ်

ဘွဲ့သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများ

ပင်လုံတက္ကသိုလ် (၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်)

ပထမနှစ်

Subjects Module No Name of Module
Myanmar မ- ၁ဝဝ၂ မြန်မာစာ
English Eng- 1002 English
English Paper I Eng- 1104   Prose &   Short Stories
Myanmar Paper I မ- ၁၁ဝ၃ ဘာသာဆောင်းပါများ၊ ဘာသာပြန်
English Paper II Eng- 1105  Poetry & Drama
Geography Paper I Geog- 1103 Climatology
History Paper I Hist- 1103 Political Theories II
Philosophy Paper I Phil- 1103 Deductive Logic II
Law Paper I Law- 1103 Introduction to the Study of  Law II
Oriental Studies Paper I OS- 1103 Pâli   Language
Chemistry Paper I Chem- 1102 Fundamental Chemistry II
Physics Paper I Phys- 1102 General Physics II
Mathematics Paper I Math- 1103 Algebra and Analytical Solid Geometry
Zoology Paper I Zool- 1102 Life Processes & Homeostasis
Botany Paper I Bot- 1102 Basic Concepts of Applied Botany
Geology Paper I Geol- 1102 Principles of Geology II
Myanmar Paper II မ- ၁၁ဝ၄ ပျို့
English Paper III Eng- 1106 Communicative Skills – 2
Geography Paper II Geog- 1104 Map Work and Basic Techniques II
History Paper II Hist- 1104 World History (1500 – 1900) II
Philosophy Paper II Phil- 1104  Introduction to Western Philosophy II
Law Paper II Law- 1104 Jurisprudence
Oriental Studies Paper II OS- 1104 Pâli  Literature (Poetry)
Chemistry Chem- 1002 General Chemistry II
Mathematics Paper II Math- 1104 Differential and Integral Calculus
Mathematics Math- 1003 Mathematics II
Philosophy Phil- 1003 Logic in Practice II
Mathematics Math- 1004 Mathematics  II
Economics Eco- 1002 Principles of Macroeconomics
Myanmar မ- ၁ဝဝ၇ မြန်မာ့စကားပုံနှင့် ဆိုရိုးစကားများ (၂)
Myanmar မ- ၁ဝဝ၈ မြန်မာ့ရိုးရာပုံပြင် (၂)
Physics Papar II Phys- 1104 Modern Physics II
Physics Phys- 1002 General Physics II
Botany Bot- 1002 Importance of Plants
Zoology Zool- 1002 Chemicals of Life and Life Processes
Aspects of Myanmar AM- 1002 Aspects of Myanmar
ပင်လုံတက္ကသိုလ် (၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်)

ဒုတိယနှစ်

Subjects Module No Name of Module
English Eng- 2002 English
Myanmar မ- ၂ဝဝ၂ မြန်မာစာ
Myanmar Paper I မ- ၂၁ဝ၄ ပြဇာတ်
English Paper I Eng- 2105  Prose & Short Stories
Geography Paper I Geog- 2105 Environmental Geography
History Paper I Hist- 2106 Ancient Myanmar II
Philosophy Paper I Phil- 2106 Eastern Philosophy II
Law Paper I Law- 2106 Myanmar Customary Law II
Chemistry Paper I Chem- 2106 Inorganic Chemistry II
Physics Paper I Phys- 2102 Computational Physics
Mathematics Paper I Math- 2107 Linear Algebra I
Zoology Paper I Zool- 2111 Ichthyology
Botany Paper I Bot- 2106 Survey of Plant Kingdom II
Geology Paper I Geol- 2105 Optical Mineralogy
Myanmar Paper II မ- ၂၁ဝ၅ မော်ကွန်း
English Paper II Eng- 2106  Poetry & Drama
Geography Paper II Geog- 2106 Geography of  Developed Countries
History Paper II Hist- 2107 European Expansion and Colonialism in Southeast Asia
Philosophy Paper II Phil- 2107 Inductive Logic II
Law Paper II Law- 2107 Law of Tort
Chemistry Paper II Chem- 2107 Physical Chemistry II
Physics Paper II Phys- 2104 Thermal Physics
Mathematics Paper II Math- 2108 Ordinary Differential Equations
Zoology Paper II Zool- 2112 Herpetology
Botany Paper II Bot- 2107 Angiosperms II
Geology Paper II Geol- 2106 Structural  Geology and Textonics II
Myanmar Paper III မ- ၂၁ဝ၆ ဘာသာစကား၊ဘာသာပြန်
English Paper III Eng- 2107  Phonology
Geography Paper III Geog 2107 Cartography and Topographic Map Reading
History Paper III Hist- 2108 World History 1900 to Present II
Philosophy Paper III Phil- 2108 Twentieth Century Western Philosophy II
Law Paper III Law- 2108 Land Law
Chemistry Paper III Chem- 2108 Organic Chemistry II
Physics Paper III Phys- 2106 Analytical Mechaincs
Mathematics Paper III Math- 2109 Vector Calculus and Dynamics
Zoology Paper III Zool- 2113 Ornithology
Botany Paper III Bot- 2108 Cytogenetics
Geology Paper III Geol- 2107 Field Training Course
English Paper IV Eng- 2108 Communicative Skills-4
Geography Paper IV Geog- 2108 Fundamentals of Geographic Information Systems
History Paper IV Hist- 2109 Political Organization II
Philosophy Paper IV Phil- 2109 The Cultural and Ethical Aspects of Environmental Conservation II
Law Paper IV Law- 2109 Negotiable Instruments Act
Oriental Studies OS- 2006 Pali Language
Chemistry Paper IV Chem- 2109 Water Chemistry
Physics Paper IV Phys- 2108 Optics & Photonics III
Mathematics Paper IV Math- 2110 Discrete Mathematics II
Zoology Paper IV Zool- 2114 Mammalogy
Botany Paper IV Bot- 2109 Horticulture
Geology Paper IV Geol- 2108 Environmental Geology II
Histroy Paper V Hist- 2110 History of Science and Technology II
Philosophy Phil- 2008 Aesthetics ( II )
Philosophy Phil- 2006 History of Western Intellectual Development II
Mathematics Math- 2005 Mathematics II
Myanmar မ- ၂၀၀၈ မြန်မာအမျိုးသမီးစာဆိုများနှင့်၄င်းတို့၏စာများ(၂)
Philosophy Phil- 2009 Philosophy of law II
Mathematics Math- 2004 Mathematics
Physics Phys- 2004 Thermal Physics
Botany Bot- 2002 Plant Taxonomy II
Zoology Zool- 2002 Vertebrate Zoology
ပင်လုံတက္ကသိုလ် (၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်)

တတိယနှစ်

Subjects Module No Name of Module
English Eng- 3002 English
Myanmar မ- ၃ဝဝ၂ မြန်မာစာ
Myanmar Paper I မ- ၃၁ဝ၆ ဝတ္ထု(၂)
English Paper I Eng- 3108   Short Stories & The Novel
Geography Paper I Geog- 3107 Biogeography
History Paper I Hist- 3108 Modern Myanmar II
Law Paper I Law- 3106 Criminal Procedure Code
Philosophy Paper I Phil- 3107 Eastern Aesthetics
Chemistry Paper I Chem- 3107 Inorganic Chemistry IV
Physics Paper I Phys- 3102 Electronics
Mathematics Paper I Math- 3107 Analysis II
Zoology Paper I Zool- 3111 Elementary Physiology
Botany Paper I Bot- 3107 Cell Biology
Geology Paper I Geol- 3108 Igneous Petrology II
Myanmar Paper II မ- ၃၁ဝ၇ ကဗျာ(၂)
English Paper II Eng- 3109 Poetry & Drama
Geography Paper II Geog- 3108 Urban Geography
History Paper II Hist- 3109 Modern Southeast Asia II
Law Paper II Law- 3107 Human Rights Law
Philosophy Paper II Phil- 3108 Advanced Logic II
Chemistry Paper II Chem- 3108 Physical Chemistry IV
Physics Paper II Phys- 3104 Nuclear Physics
Mathematics Paper II Math- 3108 Linear Algebra III
Zoology Paper II Zool- 3112 Parasitology
Botany Paper II Bot- 3108 Advanced Genetics
Geology Paper II Geol- 3109 Sedimentary Petrology II
Myanmar Paper III မ- ၃၁ဝ၈ ဘာသာစကား(၂)
English Paper III Eng- 3110 Syntactic Theory-1
Geography Paper III Geog- 3109 Economic Geography II
History Paper III Hist- 3110 Modern Japan
Law Paper III Law- 3108 Business Law II
Philosophy Paper III Phil- 3109 Philosophy of History II
Chemistry Paper III Chem- 3109 Organic Chemistry IV
Physics Paper III Phys- 3106 Classical Mechanics
Mathematics Paper III Math- 3109 Mechanics
Zoology Paper III Zool- 3113 Entomology
Botany Paper III Bot- 3109 Plant  Physiology II
Geology Paper III Geol- 3110 Invertebrate Paleontology II
Myanmar Paper IV မ- ၃၁ဝ၉ ဘာသာဗေဒ၊သဒ္ဒဗေဒ(၂)
English Paper IV Eng- 3111 Translation & Interpretation – 2
Geography Paper IV Geog- 3110 Inferential Statistics in Geography
History Paper IV Hist- 3111 Modern USA
Law Paper IV Law- 3109 Law of Insurance
Philosophy Paper IV Phil- 3110 Myanmar Culture and Myanmar Ways of Thinking II
Chemistry Paper IV Chem- 3110 Analytical Chemistry II
Physics Paper IV Phys- 3108 Electromagnetic Wave Theory
Mathematics Paper IV Math- 3110 Probability and Statistics
Zoology Paper IV Zool- 3114 Mendelian Genetics
Botany Paper IV Bot- 3110 Applied Ecology
Geology Paper IV Geol- 3111 Field Training Course
Myanmar Paper V မ- ၃၁၁ဝ ကမ္ဘာ့စာပေနိဒါန်း၊ ဘာသာပြန်
English Paper V Eng- 3112 Communicative Skills -6
Geography Paper V Geog- 3111 Cultural Geography
History Paper V Hist- 3112 Modern India II
Law Paper V Eco 3002 International Finance
Philosophy Paper V Phil- 3112 Applied Ethics
Chemistry Paper V Chem- 3111 Environmental Chemistry
Physics Paper V Phys- 3110 Mathematical Physics
Mathematics Paper V Math- 3111 Complex Variables II
Botany Paper V Bot- 3111 Biochemistry I
Geology Paper V Geol- 3112 Principles of Geochemistry
Zoology Paper V Zool- 3115 Toxicology
ပင်လုံတက္ကသိုလ် (၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်)

စတုတ္ထနှစ်

Subjects Module No Name of Module
English Eng- 4002 English
Myanmar မ- ၄ဝဝ၂ မြန်မာစာ
Myanmar Paper I မ- ၄၁ဝ၆ ပြဇာတ်
English Paper I Eng- 4109 Public Speaking & Presentation Skills
Geography Paper I Geog- 4106 Geomorphology II
History Paper I Hist- 4106 Myanmar Historiography II
Chemistry Paper I Chem- 4107 Inorganic Chemistry VI
Physical Paper I Phys- 4102 Electronics
Mathematics Paper I Math- 4107 Analysis IV
Zoology Paper I Zool- 4111 Endocrinology
Botany Paper I Bot- 4107 Applied Ecology
Geology Paper I Geol- 4108 Mineral Deposits of Myanmar
Myanmar Paper II မ- ၄၁ဝ၇ ဇာတိမာန်စာပေ
English Paper II Eng- 4110 Poetry & Drama
Geography Paper II Geog- 4107 Political Geography II
History Paper II Hist- 4107 Myanmar Historical Literature II
Chemistry Paper II Chem- 4108 Physical Chemistry VI
Physical Paper II Phys- 4104 Nuclear Physics
Mathematics Paper II Math- 4108 General Topology I
Zoology Paper II  Zool- 4112 Biodiversity & Conservation
Botany Paper II Bot- 4108 Plant Biotechnology
Geology Paper II Geol- 4109 Geology of Myanmar II
Myanmar Paper III မ- ၄၁ဝ၈ ဘာသာစကား(၂)
English Paper III Eng- 4111 Syntactic Theory-3 & Introduction to Discourse Analysis
Geography Paper III Geog- 4108 Geography of Myanmar II
History Paper III Hist- 4108 Contemporary Southeast Asia II
Chemistry Paper III Chem- 4109 Organic Chemistry VI
Physical PaperIII Phys- 4106 Quantum Mechanics
Mathematics Paper III Math- 4109 Abstract Algebra I
Zoology Paper III Zool- 4113 Environmental Science
Botany Paper III Bot- 4109 Applied Microbiology
Geology Paper III Geol- 4110 Exploration Geology
Myanmar Paper IV မ- ၄၁ဝ၉ ဘာသာဗေဒ၊ သဒ္ဒဗေဒ(၂)
English Paper IV Eng- 4112 Translation & Interpretation-4
Geography Paper IV Geog- 4109 Manufacturing Geography
History Paper IV Hist- 4109 Modern Middle East II
Chemistry Paper IV Chem- 4110 Analytical Chemistry IV
Physical Paper IV Phys- 4108 Condensed Matter Physics
Mathematics Paper IV Math- 4110 Hydromechanics
Zoology Paper IV Zool- 4114 Aquaculture
Botany Paper IV Bot- 4110 Biostatistics
Geology Paper IV Geol- 4111 Field Training Course
Myanmar Paper V မ- ၄၁၁ဝ သုတေသနလက်တွေ့၊မြန်မာဒေသိယစကားများ(၂)
English Paper V Eng- 4114 Communicative Skills-8
Geography Paper V Geog- 4110 Research Methodology in Geography and Field Training
History Paper V Hist- 4110 International Relations since-1945 II
Chemistry Paper V Chem- 4111 Introduction to Nanoscience
Physical Paper V Phys- 4110 Theoretical Physics
Mathematics Paper V Math- 4111 Stochastic Process II
Zoology Paper V Zool- 4116 Poultry Science and Management
Botany Paper V Bot- 4111 Molecular Biology
Geology Paper V Geol- 4113 Gemmology
ပင်လုံတက္ကသိုလ် (၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်)

ပဉ္စမနှစ်

Subjects Module No Name of Module
Law Paper I Law- 5107 Law of Evidence II
Law Paper II Law- 5108 Shipping Law II
Law Paper III Law- 5109 Civil Litigation
Law Paper IV Law- 5110 Constitutions of ASEAN Countries
Law Paper V Law- 5111 Law of Commercial Arbitration