ပင်လုံတက္ကသိုလ်

ကျောင်းအပ်ရာတွင်လိုအပ်သောအချက်အလက်များ

ကျောင်းသားဟောင်းများအတွက်

(၁) သင်တန်းရေးရာဌာနတွင် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ ပညာဆက်လက် သင်ကြားခွင့် ပုံစံ   ထုတ်ယူရန်။

(၂) ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ (မိဘနှစ်ဦးအမည်၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ်)

(၃) (တကသ) အောင်မြင်ခဲ့သည့် ခုနှစ်၊ ခုံအမှတ်၊ကျောင်းအမည်

(၄) တက္ကသိုလ်တွင် အောင်မြင်ခဲ့သည့် ခုနှစ်၊ ခုံအမှတ်

(၅) ၆-လအတွင်း ရိုက်ကူးထားသော ဓါတ်ပုံ (၆)ပုံ

ပထမနှစ်စတင်တက်ရောက်မည့် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများအတွက်

(၁) တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာကို သင်တန်းရေးရာဌာနတွင်   ထုတ်ယူရမည်။

(၂) ၆-လအတွင်း ရိုက်ကူးထားသော ဓါတ်ပုံ (၆)ပုံ

(၃) (တကသ) အောင်မြင်သည့် ထောက်ခံစာ၊ အမှတ်စာရင်း

     (တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ပုံစံအိတ်မပါရှိသူများအတွက်)