ပင်လုံတက္ကသိုလ် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ

(၂၀၁၄-၂၀၁၅) ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ

 ‌(၂၀၁၆-၂၀၁၇) ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ

‌(၂၀၁၇-၂၀၁၈) ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ

‌(၂၀၁၈-၂၀၁၉) ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ